Prohlížíte si:
I-SPORTS.CZVrácení zboží ve 14 dnech

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

U nás zakoupené sportovní zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO.

Vrátit zboží v nepoškozeném obalu ?

Jak většina odborné veřejnosti jistě ví, tak samotný obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má I-SPORTS.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Sportovní zboží si jistě můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení během zkoušení či používání. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít I-SPORTS.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány zákazníkem k úhradě.

Účtování těchto poplatků zamezíte, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jak správně dodržet 14denní lhůty pro vrácení zboží ?

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké podklady pro odstoupení doložit ?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší je nákuoní doklad – faktura, ale ve výjmečných případech lze použít i dodací list.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného formuláře Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu při objednávce. V případě, že jej nemůžete dohledat níže jej můžete stáhnout ve formátu PDF.

Formulář ke stažení : Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké sportovní zboží nelze vrátit ?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Spotřebitelský příklad: Zákazník si objedná a koupí čelovou svítilnu, doma ji uvede do provozu, namontuje baterky a zjistí, že mu čelovka nevyhovuje. Nicméně jste čelovku již použil a načal baterky k ní dodané. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit spotřebovaný materiál.

Kde mohu sportovní zboží vrátit ?

 1. Zboží můžete vrátit u nás v Mimoni.
 2. Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Bc. Petr Holas – I-SPORTS.CZ
Pánská 23
Mimoň, 47124

Nákupní košík
737 115 363objednávka / infolinka
Stav objednávky

Garance dostupnosti ! - Zboží, které vedeme jako SKLADEM - IHNED K EXPEDICI máme opravdu fyzicky skladem a jsme schopni 100% dodat !